OPŠTI USLOVI PRODAJE

I. Uvod

1.1 Opštim uslovima prodaje robe bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke i montaže robe, kao i pravo na reklamaciju za kupljenu robu. Kupovinom putem sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisanim ovim Ugovorom.

1.2 Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe ugovora pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde, u ugovoru, navedene uslove.

1.3 Opšti uslovi prodaje - kupoprodajni ugovor je dostupan i može se zaključiti samo na srpskom jeziku.

II. Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20 %. U istaknute cene su uračunati troškovi isporuke robe na adresu Kupca. Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

2.2 Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:

2.2.1 platnim karticama (VISA, Maestro i Master Card)

2.2.2 plaćanjem preko računa

2.2.4 čekovima građana (trenutno nije aktivno)

2.2.5 vaučerima

2.3 U zavisnosti od odabranog načina plaćanja postupak je sledeći:

1. Plaćanje preko VISA, Maestro i Master Card metoda plaćanja

 

Prilikom poručivanja možete izvršiti plaćanje platnim karticama unošenjem podataka sa kartice u za to predviđena polja, pri čemu se Kupac automatski upućuje na Online Payment modul Banke Intesa. Prodavac zadržava pravo da proveri ispravnost ili validnost debitne ili kreditne kartice, kao i podatke o kupcu. Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku system Prodavca nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici Kupca, pa samim tim O-BEDS (Prodavac) ne može biti odgovorna za zloupotrebu istih. Plaćanje platnim karticama isključuje druge oblike plaćanja kod jedne iste porudžbine.

2. Plaćanje preko računa

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije.

3. Plaćanje vaučerima

Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate vrednosnim vaučerima (čiji je izdavalac O-BEDS), unošenjem podataka sa vaučera (serijski broj) u za to predviđena polja.

III. Poručivanje i zaključivanje ugovora

3.1 Poručivanje robe "On line" se vrši putem sajta na način definisan u delu ''Uslovi kupovine robe''. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

3.2 Poručivanje robe putem ”On line” prodavnice mogu vršiti fizička i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije

3.3 Pri poručivanju robe „On line“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru.

IV. Uslovi kupovine robe

4.1 Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se na zvaničnom sajtu O-BEDS. www.o-beds.rs (u daljem tekstu Prodavac) prethodno registruje. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na linku Login, a na način defnisan "Uputstvom za zaključivanje ugovora – kupovinu".

4.2 Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine i odrebe ugovora o prodaji

2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

3. da daje izričitu saglasnost da O-BEDS može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Detaljnije možete pogledati u delu Politika privatnosti.

V. Način, uslovi i rokovi isporuke

5.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od  ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe. 

5.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice.U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti O-BEDS zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije.

5.3 Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju. 

5.4 Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije u roku koji je naznačen prilikom poručivanja artikla i koji je kupcu naveden u okviru potvrde porudžbine, a od momenta izvršene uplate, odnosno od potvrđivanja porudžbine za slučaj plaćanja pouzećem. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

5.5 Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi maloprodajni račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

5.6 Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca

5.7 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

5.8 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

5.9 Prilikom preuzimanja robe iz dostavnog vozila Kurirske službe, Kupac je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar i manipulaciju robe.

VI. Saobraznost robe i reklamacije

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom za reklamacije 011/787-00-52.

6.2 Prodavac je odgovoran za evenutalnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljenu robu na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke robe. 

6.3 Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom robe, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos. 

6.5 U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Maestro i Master Card metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. 

6.6 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

6.7 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi isključivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VII. Ostali uslovi 

7.1 U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac može u roku od 14 dana od dana kada je primio robu jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga raskida. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, uplaćena sredstva će biti vraćena na račun kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora, a uz zadržavanje nadoknade za  sve neposredne troškove vraćanja robe na adresu Prodavca.

Kupac je odgovoran i ukoliko dođe do umanjene vrednosti vraćene robe nastale kao posledica neadekvatnog rukovanja robom dužan je da Prodavcu nadoknadi eventualnu štetu na robi.

7.2 Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.

7.3 Na odnose nastale putem on line kupovine između Prodavca i Kupca se primnenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

7.4 O-BEDS neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda 

2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem

3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u O-BEDS.

7.5 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je Privredni sud u Beogradu.

VIII.  Vlasnička prava i informacije o prodavcu

8.1 Bilo koja upotreba ovog sajta ili opštih uslova prodaje O-BEDS, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole O-BEDS je zabranjeno.

8.2 Osnovni podaci o prodavcu O-BEDS su:

  • Poslovno ime: O-BEDS

  • PIB: 106366713

  • MB: 61394354

  • Adresa: Pukovnika Milenka Pavlovića 159a, 11273 Batajnica

  • Broj telefona: 011/787-00-52

Tekući račun: 170-0050006751000-73 UniCredit banka

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem on line prodavnice možete nam pisati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom za reklamacije 011/787-00-52.

Obaveštenje

Popunjavanjem narudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumnjiv način pre kupovine i zaključenja Ugovora obavešten o:

1. osnovnim obeležjima proizvoda

2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca

3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca

4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca

5. postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni

6. podršci koju Prodavac pruža Korisniku posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije

7. vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora

8. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora

9. da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg Ugovora

10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbenicu

11. da će imati mogućnost elektronskog pristupa kodeksu ponašanja O-BEDS ukoliko isti bude donet

12. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku

13. i da su Opšti Uslovi koje je Kupac pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice.